Open Show

Op deze pagina vindt u alle informatie voor de OPEN kleindierenshow van “Pels en Pluim Laren GLD” met daarbij ondergebracht de Clubshow van Pels en Pluim Laren op geopend op zaterdag 11 en zondag 12 november 2023 in sporthal De Branink – Verwoldseweg 16 – 7245 AH Laren

We willen iedereen zoveel mogelijk stimuleren om digitaal in te zenden zodat alle gegevens direct weggezet worden in ons TT-programma.

Het bestuur en tevens tentoonstellingsbestuur:

Voorzitter: G. de Maag – De Bakkerij 62 – Laren – Tel. 06-12576410
Secretaris: mw. M. Holmer-Vriezekolk – Holterweg 4 – Laren – Tel. 0573-402008 
Penningmeester: J. van Ark – Broekhuisdijk 2a – Bathmen – Tel. 0570-542607 
Commissarissen: G.J. Beusekamp – Oude Deventerweg 1 – Laren – Tel. 0573-401511
mw. G.J. Klein Baltink – Molendijk 24 – Laren – Tel. 0573-401467
P.J.J. Goossens – Broekdijk 6 – 7245 Laren – Tel. 06-17296911
A.M. van Dierendonck – Bomhof 1 – Hengevelde – Tel. 06-21370615

Erevoorzitter: E.J. Meutstege 

Erelid: J.A. ter Horst

LCR gedelegeerde: G. Laarman – Borculoseweg 65 – 7261 NK Ruurlo (0573–452135)

Veterinair toezicht: Dierenartsenkliniek Laren
Rengersweg 2a – 7245 AC Laren (Gld.) Tel. 0573-401243

Keurmeesters

Eierkeuring:A. Kremer (A) H.E.P. alle eieren ( 11 november )
Sierduiven: C.J Voerman (A)H.E.P. alle rassen
Konijnen:N. van Vught-v.d. Putten (A) H.E.P. Klein Zilver, Duitse Hangoor Tan, Teddydwerg, Ned.Hangoordwerg.
G. Lenselink (A) Vlaamse Reus, RNZ, Rex, Wener, Thrianta.
R.H. Meijer (A)Gr Lotharinger, Rex,Klein Chinchilla Havana, Rijnlander, Hollander, Polen en Kleurdwergen.
Oorspronkelijke Duiven:A. Deetman (A)Alle rassen
Hoenders:A. Kremer (A)Alle rassen
Dwerghoenders:T. Boschma (A)Alle rassen
Serama’s:T. BoschmaAlle rassen
Siervogels :A. DeetmanAlle rassen
Oorspronkelijke- en gedomesticeerde
watervogels:
A. DeetmanAlle rassen
Cavia’s &
Kleine knagers:
A. Bennink-SchilderH.E.P. alle cavia’s en Kleine knagers
Niet nader genoemde rassen worden naar evenredigheid verdeeld over de keurmeesters zover bevoegd.
De indeling bij de konijnen kan na het inschrijven enigszins gewijzigd worden om zo een gelijke verdeling over de keurmeesters te krijgen.

Algemene voorwaarden

Art.1
Art.2Ingezonden kunnen worden alle erkende soorten, rassen en kleuren van: sierduiven, oorspronkelijke duiven, konijnen, cavia’s en kleine knagers. De genoemde rassen kunnen ook in de AOC klasse ingeschreven worden.
Mits het tentoonstellingsverbod wegens vogelpest is opgeheven kunnen ook hoenders, dwerghoenders, serama’s en sier- en watervogels worden ingeschreven.
Art.3Het inschrijfgeld bedraagt: per enkel nummer € 4,00 jeugdleden per enkel nummer € 2,50 Kosten catalogus (verplicht één exemplaar per gezin) € 3,50 per exemplaar.
Art.4De dieren dienen bij voorkeur DIGITAAL via www.pelsenpluimlaren.nl te worden ingeschreven. Of via het inschrijfformulier dat duidelijk ingevuld dient te worden. Let vooral op grote en dwergrassen, man of vrouw, kleur en jong of oud, en ook het desbetreffende bondsnummer van die bond, die deze diersoort behartigt en waar men als fokker van dat diersoort lid dient te zijn.
Op de inschrijfformulieren mogen zich slechts de gegevens van één persoon bevinden. Van de konijnen dienen de oormerken vermeld te worden.
Deze inschrijfformulieren dienen uiterlijk ingeleverd te worden op donderdag 19 oktober 2023 bij de secretaris mw. M. Holmer-Vriezekolk, Holterweg 4, 7245 AM Laren (Gld.)
(toezenden mag ook, maar digitaal insturen van dieren via ons inschrijfsysteem geniet de voorkeur). 
Gelijktijdig dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt naar banknummer NL35RABO 0301 4182 92 t.n.v. Pels en Pluim Laren met de vermelding “Openshow 2023”.
Geen contante betaling svp.
Art.5Voor de ingeschreven dieren ontvangt men ca. één week voor de tentoonstelling labels, waarmee dan de inschrijving bevestigd is. Deze labels dient u duidelijk zichtbaar op de verzendkisten te bevestigen.
De dieren dienen op donderdagavond 9 november tussen 19.00 uur en 20.30 uur te zijn afgeleverd in de tentoonstellingshal, sporthal De Branink,Verwoldseweg 16 te Laren Gld.
Van de dieren, die om een of andere reden niet worden ingezonden, wordt op de desbetreffende labels absent gezet en de labels worden in de desbetreffende kooi gedeponeerd, terwijl men dit feit ook dient te melden aan het tentoonstellingssecretariaat.
Art.6Het uitkooien en afhalen der dieren geschiedt na afloop der tentoonstelling, wanneer het publiek zich uit de zaal heeft verwijderd en de voorzitter te kennen heeft gegeven dat met het uitkooien van de dieren begonnen mag worden. Het uitkooien kan geschieden tot 17.00 uur, daarna worden de dieren die zich nog in de kooien bevinden in hun verzendkist gedaan.
Art.7De tentoonstelling is geopend voor publiek op zaterdag 12 november van 10.00 uur tot 18:00 uur en op zondag 12 november van 10.00 uur tot 16.30 uur. De entree bedraagt € 3,00 per persoon. Basisschoolkinderen onder geleide hebben vrije toegang. De inzenders krijgen gratis een doorlopend, op naam gesteld, toegangsbewijs. Deze kaart kan dus alleen gebruikt worden door de inzender zelf. 
De uitreiking van de hoofdereprijzen vindt plaats op vrijdagavond 10 november om ca. 20.00 uur op de avond speciaal voor alle inzenders en Pels en Pluim leden en hun familie. 
De show niet geopend voor andere bezoekers.
Art.8De keuring van de dieren vindt plaats op vrijdag 10 november in de tentoonstellingsruimte en vangt aan om 09.00 uur. Keurmeesters en helpers dienen om 8.30 uur aanwezig te zijn.
Art.9Het is gedurende de tentoonstelling niet toegestaan dieren uit de kooien te nemen, anders dan met toestemming of onder toezicht van de leiding.
Art.10Dieren die ziek zijn of van ziekte verdachte dieren, zullen nadat dit door een dierenarts bewaarheid is, in hun aanwezige verzendkist gedaan worden, waarna zo spoedig mogelijk hiervan bericht aan de inzender gedaan wordt, zodat deze zijn dier kan ophalen.
Art.11De geldprijzen worden na de tentoonstelling overgemaakt. Dus uw complete IBAN-nummer vermelden op het inschrijfformulier.
Art.12In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, zal het bestuur een zo goed mogelijke beslissing nemen ten gunste van beide partijen.

Voorwaarden voor het exposeren van konijnen

Entverklaring RHD type 2, af te geven op het TT-secretariaat. Tot deze tentoonstelling mogen alleen konijnen worden toegelaten van fokkers die hun konijnen hebben laten enten tegen RHD type 2. Elke inzending dient vergezeld te zijn van een kopie van de RHD-entverklaring. Deze verklaring dient getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, de te exposeren oormerken en de toegepaste entstof.

Hoofdereprijzen Openshow

HEP01 Fraaiste SierduifBeker
HEP02 Fraaiste Sierduif op 1 naBekertje
HEP03 Fraaiste konijnBeker
HEP04 Fraaiste konijn op één na:Bekertje
HEP05 Fraaiste cavia:Beker
HEP06  Fraaiste cavia op één na:Bekertje
HEP07  Fraaiste kleine knager:Beker
HEP08  Fraaiste kleine knager op 1 na:Bekertje
HEP09  Fraaiste hoen:Beker
HEP10  Fraaiste hoen op 1 na:Bekertje
HEP11  Fraaiste dwerghoen:Beker
HEP12  Fraaiste dwerghoen op 1 na:Bekertje
HEP13  Fraaiste serama:Beker
HEP14  Fraaiste serama op 1 na:Bekertje
HEP15  Fraaiste oorspronkelijke watervogel:Beker
HEP16  Fraaiste oorspronkelijke watervogel op 1 na:Bekertje
HEP17 Fraaiste gedomesticeerde watervogel: Beker
HEP18 Fraaiste gedomesticeerde watervogel op 1 na;Bekertje
In de groep siervogels worden de prijzen verdeeld over:
HEP19 Fraaiste kwartel, patrijs, francolein, oorspronkelijke duif,
lachduif en diamantduif:
Beker
HEP20 Fraaiste op 1 na
Bekertje
HEP21 Fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel: Beker
HEP22 Fraaiste op 1 na:Bekertje
Voor de hoofdereprijzen (HEP) Openshow geld dat ze niet in aanmerking komen voor de (HEP) clubshow P en P
Voor de hoofdereprijzen (HEP) Openshow en Clubshow geldt dat wanneer minder dan 20 dieren in een diergroep worden ingeschreven, de prijs voor “fraaiste op één na” vervalt. Minimum predicaat ZG
Bij minder dan 10 dieren in een diergroep wordt de prijs voor de ‘’fraaiste’’ een standaard
Bij minder dan 3 dieren in een diergroep wordt de standaard een medaille.

Hoofdereprijzen leden Pels en Pluim

Alleen te winnen door leden van Pels en Pluim.

HEP25 Fraaiste SierduifBeker
HEP26 Fraaiste konijnBeker
HEP27 Fraaiste cavia:Beker
HEP28  Fraaiste kleine knager:Beker
HEP29  Fraaiste hoen:Beker
HEP30  Fraaiste dwerghoen:Beker
HEP31  Fraaiste serama:Beker
HEP32 Fraaiste siervogelBeker
HEP33  Fraaiste oorspronkelijke watervogel:Beker
HEP34 Fraaiste gedomesticeerde watervogel: Beker

Voor de hoofdereprijzen (HEP) Openshow geld dat ze niet in aanmerking komen voor de (HEP) clubshow P en P

Voor de hoofdereprijzen (HEP) Openshow en Clubshow geldt dat wanneer minder dan 20 dieren in een diergroep worden ingeschreven, de prijs voor “fraaiste op één na” vervalt. Minimum predicaat ZG
Bij minder dan 10 dieren in een diergroep wordt de prijs voor de ‘’fraaiste’’ een standaard.

Bij minder dan 3 dieren in een diergroep wordt de standaard een medaille.

Keurmeestersprijzen

Elke keurmeester mag per diergroep toekennen:
EP40 € 10,00 voor fraaiste dier (bij meer dan 10 dieren)
EP41 € 9,00 voor op één na (bij meer dan 15 dieren)
EP42 €8,00 voor op 2 na (bij meer dan 30 dieren)
EP43 €7,00 voor op 3 na (bij meer dan 45 dieren)
EP44 €6,00 voor op 4 na (bij meer dan 60 dieren)

HEP 01 t/m 22 komen niet in aanmerking voor EP 40 t/m 44

Jeugdklasse (voorheen C-klasse)

VRAAGPROGRAMMA CLUBSHOW 2011

(konijnen geboren na 1 mei 2023 minimaal 16 weken oud)
Deze dieren op het inschrijfformulier herkenbaar maken door een C te plaatsen voor het desbetreffende dier, daar anders deze in de gewone klasse meedingen.

EP50  € 7,50 fraaiste dier Jeugdklasse
EP51  € 6,00 voor op één na (bij meer dan 10 dieren)
EP52  € 5,00 voor op 2 na (bij meer dan 20 dieren)

VRAAGPROGRAMMA CLUBSHOW 2011

Dieren in de Jeugdklasse (= C-klasse) dingen niet mee naar hoofdereprijzen, ereprijzen en rasprijzen. Let op, deze dieren dienen minimaal 16 weken oud te zijn !

Rasprijzen

Rasprijzen zijn prijzen die worden toegekend in de verschillende rassen. Deze zijn te winnen in alle rassen in de verschillende diergroepen hier op deze tentoonstelling aanwezig en bestaan uit geldprijzen.

3 t/m 4 dierenEP55 € 2,00 voor de beste
EP56 extra: groepen van 2 watervogels, € 1,50 voor het beste U of F dier
5 t/m 10 dieren EP57: € 2,25 voor de beste
EP58: € 2,00 op 1 na
11 t/m 16 dierenEP59: € 2,75 voor de beste
EP60: € 2,25 op 1 na
EP61: € 2,00 op 2 na
17 t/m 22 dierenEP62: € 3,25 voor de beste
EP63: € 2,75 op 1 na
EP64: € 2,25 op 2 na
EP65: € 2,00 op 3 na
23 t/m 27 dierenEP66: € 3,75 voor de beste
EP67: € 3,25 op 1 na
EP68: € 2,75 op 2 na
EP69: € 2,25 op 3 na
EP70: €2,00 op 4 na
28 en meer dierenEP71: € 4,25 voor de beste
EP72: € 3,75 op 1 na
EP73: € 3,25 op 2 na
EP74: € 2,75 op 3 na
EP75: € 2,25 op 4 na
EP76: € 2,00 op 5 na
AOC-KlasseEP77: € 5,00 voor de beste per diergroep
EP78: € 3,75 op 1 na (bij meer dan 5 dieren)
EP79: € 3,25 op 2 na (bij meer dan 10 dieren)
Dieren in de AOC dingen niet mee naar hoofdereprijzen, ereprijzen en rasprijzen.

EP80: Collectieprijs

Deze prijs is te winnen in iedere diergroep, mits in concurrentie, met vier aangekruiste dieren uit één ras. Maximaal één ras per inzender. Meerdere collecties per inzender zijn toegestaan. De collectie met de hoogst behaalde punten in iedere diergroep ontvangt een verrassingspakket. Opgave vóór aanvang keuring op het inschrijfformulier. Bij gelijke eindstand wordt er geloot. AOC dieren dingen ook mee naar de collectieprijs. Stuurt in via ons inschrijfprogramma dan vermeld u de vier dieren in het opmerkingen veld of u stuurt een mail naar marjan.holmer.1@kpnmail.nl

Voor alle hoofdereprijzen, ereprijzen, rasprijzen en collectieprijzen geldt minstens het predicaat Z.G..

Jeugd-Ereprijzen Openshow

EP81  Beker fraaiste sierduif
EP82  Bekertje fraaiste sierduif op één na
EP83  Beker fraaiste konijn
EP84  Bekertje fraaiste konijn op één na
EP85  Beker fraaiste cavia
EP86  Bekertje fraaiste cavia op een na
EP87  Beker fraaiste hoen
EP88  Bekertje fraaiste hoen op 1 na
EP89  Beker fraaiste dwerghoen
EP90  Bekertje fraaiste dwerghoen op 1 na
EP91  Beker fraaiste serama
EP91  Bekertje fraaiste serama op 1 na
EP92  Beker fraaiste oorspronkelijke watervogel:
EP93  Bekertje fraaiste oorspronkelijke watervogel op 1 na
EP94  Beker fraaiste gedomesticeerde watervogel:
EP95  Bekertje fraaiste gedomesticeerde watervogel op 1 na;

In de groep siervogels worden de prijzen verdeeld over:

EP96  Beker fraaiste kwartel, patrijs, francolein, oorspronkelijke duif, lachduif en diamantduif
EP97  Bekertje fraaiste op 1 na:
EP98  Beker fraaiste fazant, tragopaan, oorspronkelijke kamhoen, pauw, kalkoen, parelhoen of overige siervogel:
EP99  Bekertje fraaiste op 1 na

Jeugd-Ereprijzen jeugdleden Pels en Pluim

EP100  Beker fraaiste sierduif
EP101  Bekertje fraaiste sierduif op één na
EP102  Beker fraaiste konijn
EP103  Bekertje fraaiste konijn op één na
EP104  Beker fraaiste cavia
EP105  Bekertje fraaiste cavia op een na
EP106  Bekertje fraaiste hoen
EP107  Bekertje fraaiste hoen op 1 na
EP108  Bekertje fraaiste dwerghoen
EP109  Bekertje fraaiste dwerghoen op 1 na

Voor de hoofdereprijzen (HEP) Openshow geld dat ze niet in aanmerking komen voor de (HEP) clubshow P en P.

Bij minder dan 5 dieren vervalt het Bekertje op één na. Voor alle jeugdprijzen geldt minimum predicaat G.

Elk jeugdlid ontvangt een medaille. Elk jeugdlid dingt mee naar HEP, EP en rasprijzen. Ereprijswinnaars EP 81 t/m 109 komen voor de rasprijzen in aanmerking mits minimaal predicaat ZG.

Indien een jeugdlid winnaar is van de hele show (HEP 1 t/m 22) komt hij of zij niet in aanmerking voor EP 81 t/m EP 109